Algemene voorwaarden Bloem Sealants bv

Bloem Sealants bv is gevestigd aan de Westvlietweg 69 te 2495 AA ‘s-Gravenhage, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27128553, alwaar onderstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van Bloem Sealants B.V. (hierna: ‘deze voorwaarden’), zijn van toepassing op elke door Bloem Sealants B.V. (hierna: ’Bloem’) gedane of geaccepteerde offerte, alle aan Bloem gegeven opdrachten en/of door Bloem gedane leveranties en/of uitgevoerde werkzaamheden c.q. andersoortige prestaties.

2. De door de wederpartij van Bloem gehanteerde algemene voorwaarden, voor zover in strijd met deze voorwaarden, blijven onder alle omstandigheden buiten toepassing, ook wanneer de toepasselijkheid na ontvangst door Bloem niet nogmaals uitdrukkelijk wordt weersproken.

3. Indien deze voorwaarden ten dele ongeldig of nietig blijken te zijn, blijft het wel geldende gedeelte onverkort van kracht.

4. Worden deze voorwaarden herzien, dan geldt vanaf de datum van het depot van de herziening, de nieuwe tekst, onverminderd het recht van Bloem afwijkende condities te bedingen.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle door Bloem gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag der offerte. Daarna komt de aanbieding te vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan.

2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van documentatie, zoals begrotingen, productspecificaties, brochures, prijslijsten e.d. blijven deze te allen tijde eigendom van Bloem en dienen deze op eerste verzoek te worden geretourneerd. Deze documentatie mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Bloem noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. De door de wederpartij uitgebrachte offerte dient een volledige omschrijving van de te leveren taken en/of verrichte werkzaamheden/prestaties te vermelden.

4. Toezending van aanbiedingen verplicht Bloem niet tot acceptatie van een order.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst met Bloem komt eerst dan tot stand nadat een opdracht door Bloem schriftelijk is aanvaard. De opdrachtbevestiging van Bloem wordt geacht de overeenkomst juist en volledig te hebben weergegeven, tenzij de wederpartij daartegen binnen zeven dagen na verzending van die opdrachtbevestiging schriftelijk en met opgaaf van redenen heeft geprotesteerd.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Bloem slechts indien deze schriftelijk door Bloem zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen zeven dagen na factuurdatum.

4. Elke overeenkomst met Bloem wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij op aantoonbare wijze kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Bloem is gerechtigd bij financiële instellingen informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van de wederpartij.

5. Bloem is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen onder overeenkomst voldaan zal worden, indien gerede twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de wederpartij of in geval van laattijdige betaling.

6. Bloem is gerechtigd voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorbelast conform de door de derde verstrekte prijsopgave.

7. Opeenvolgende leveringen of andersoortige prestaties doen geen duurovereenkomst ontstaan op basis waarvan Bloem gehouden zou zijn leveranties/prestaties te continueren, tenzij uitdrukkelijk zo overeengekomen.

8. Het is de wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen onder de aangegane overeenkomst met Bloem aan een derde over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen

1. De in de aanbieding respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn:

(a) exclusief BTW, invoerrechten en overige belastingen, heffingen, rechten of anderszins op de prestatie vallende overheidslasten;

(b) gebaseerd op levering af fabriek/magazijn of andere opslagplaatsen volgens ICC Incoterms 2000;

(c) exclusief de kosten van de verpakking, in – en uit lading, transport en verzekering, een en ander behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak.

2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren na totstandkoming van de overeenkomst, is Bloem gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 – Levering

1. Levering geschiedt af fabriek, magazijn of andere opslagplaatsen volgens ICC Incoterms 2000, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het risico van het gekochte gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

3. Indien aan Bloem de opdracht wordt gegeven het gekochte anders dan onder 5.1 te leveren, is Bloem vrij in de wijze van transport, verzending, verpakking e.d.

4. Transport en verzending geschiedt op risico van de wederpartij.

5. Op schriftelijk verzoek van de wederpartij draagt Bloem zorg voor een transportverzekering op all-risk basis.

6. Verpakkings- en verzendmateriaal wordt niet teruggenomen.

7. Wederpartij is gehouden afgeleverde goederen in ontvangst te nemen. Deelleveranties zijn toegestaan.

8. Blijft de wederpartij in gebreke met afname van de goederen, dan is Bloem gerechtigd de goederen op kosten van de wederpartij terug te vervoeren en/of op te slaan, aan een derde te verkopen, zonder verplichting tot nalevering, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 6 – Leveringstijden

1. Leveringstijden worden door Bloem niet gegarandeerd.

2. De overeengekomen levertijd schept geen fatale termijn en is aan te merken als een streeftijd.

3. Overschrijding van de levertijd doet geen recht op schadevergoeding ontstaan. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, als gevolg van vertraagde aflevering is uitgesloten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en retentie

1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Bloem blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop de wederpartij aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens Bloem heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die Bloem heeft of zal krijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door Bloem geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Bloem te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

2. Zolang de wederpartij niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, betaling van rente en kosten daar mede onder begrepen, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen te verkopen, aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen.

3. Indien de wederpartij met betaling in gebreke is, dient hij de door Bloem geleverde goederen op eerste verzoek aan Bloem te retourneren. De kosten van terugname komen voor rekening van afnemer.

4. Bloem heeft het recht om de wederpartij te verzoeken een pandrecht te vestigen op de geleverde goederen, indien de wederpartij niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Bloem.

5. Alle op de gekochte en geleverde goederen berustende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom blijven voorbehouden aan Bloem c.q. de rechthebbende.

6. Bloem behoudt, ook na levering, alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor op de door haar verstrekte informatie en documentatie, zoals ontwerpen, schetsen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen etc. Het is de wederpartij niet toegestaan deze gegevens te vermenig-vuldigen, na te maken, op te slaan op gegevensdragers en/of derden te inzage te verstrekken en dienen op eerste verzoek aan Bloem te worden geretourneerd.

Artikel 8 – Overmacht

1. In geval van een overmachtsituatie is Bloem gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Reeds geleverde zaken (ook indien daarvoor nog moet worden gefactureerd) en ook reeds verstuurde facturen (vervallen en niet vervallen) dienen ongeacht de overmacht binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden betaald.

2. Indien nakoming als gevolg van de overmachtsituatie blijvend onmogelijk is geworden of indien er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid die langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover die nog moet worden uitgevoerd, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Als overmachtsituaties beschouwen partijen over en weer in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet deugdelijke levering van verpakkingsmateriaal of grondstoffen aan de zijde van de leveranciers van Bloem en vervoersverboden.

Artikel 9 – Keuring/Klachttermijn

1. De wederpartij is verplicht binnen 48 uur na levering en in ieder geval vóór gebruik dan wel vóór doorverkoop van het gekochte te controleren of deze conform de overeenkomst is.

2. Aan de wederpartij zal gelegenheid worden gegeven het gekochte vóór levering op conformiteit te (doen) keuren. De kosten van keuring zijn voor de wederpartij.

3. Non-conformiteit of andere gebreken of afwijkingen dienen binnen acht dagen schriftelijk aan Bloem te worden gemeld, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarop de betreffende goederen betrekking hebben.

4. Voor niet bij normale controle waarneembare gebreken geldt een klachttermijn van 48 uur nadat het gebrek zich geopenbaard heeft.

5. Over non-conformiteit of andere klachten over het geleverde ontstaan door normale slijtage, gebruik in strijd met de voorschriften of de gebruiksinstructie of anderszins onjuiste of onoordeel-kundige behandeling of door het aanbrengen van wijzigingen, reparaties of anderszins, kan niet geklaagd worden.

6. Klachten betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Bloem te zijn ingediend.

7. Klachten van welke aard ook schorten betalings- en andere verplichtingen van de wederpartij jegens Bloem niet op.

8. Bij onderzoek naar de gegrondheid van een klacht dient de wederpartij volledige medewerking te verlenen.

9. Het klachtrecht vervalt indien niet volledig aan bovenstaande bepalingen is voldaan.

10. Bij gegrondheid van een klacht, uitsluitend ter beoordeling van Bloem, is Bloem gerechtigd te beslissen en niet tot meer verplicht dan het geleverde terug te nemen tegen restitutie van de factuurprijs. Iedere andere aanspraak of vordering van de wederpartij is uitgesloten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Bloem is alleen aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien de wederpartij aantoont dat Bloem toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst.

2. In geval van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Bloem is zij alleen aansprakelijk voor directe schade en is zij in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving, omzetderving, zuivere vermogensschade, letselschade, arbeidskosten, stilstandschade, stagnatieschade, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes of andere gevolgschade van de wederpartij.

3. Bloem is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.

5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Bloem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enz., welke haar door of namens de de wederpartij (ter uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst) zijn verstrekt. Bloem is niet verplicht de van de wederpartij of via de wederpartij van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Bloem mag op de juistheid hiervan afgaan. De wederpartij vrijwaart Bloem in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.

7. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de wederpartij binnen 1 jaar na ontdekking aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden bevoegde rechter. Na de in dit lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

Artikel 11 – Betaling

1. Er geldt een fatale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Verrekening, korting of opschorting door de wederpartij is uitgesloten.

2. Bij te late betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan Bloem.

3. Bij te late betaling is afnemer aan Bloem buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd; deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,- .

4. Alle door Bloem te maken gerechtelijke kosten ten einde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, komen voor rekening van de wederpartij. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.

5. Bij het ontstaan van ieder betalingsverzuim worden alle openstaande facturen ten aanzien van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Bloem is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op Bloem te verrekenen met vorderingen van Bloem en de op enigerlei wijze (in)direct aan Bloem gelieerde ondernemingen op de wederpartij.

7. Indien de wederpartij op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder wederpartij in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de bepalingen van het Weens Koopverdrag van toepassing zijn, gelden de bepalingen daarvan niet, indien zij met enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd zijn. In een dergelijk geval gaan de bepalingen van deze voorwaarden voor.

2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag locatie ‘s-Gravenhage, tenzij Bloem kiest voor een andere relatief bevoegde (Nederlandse) rechter.

Artikel 13 – Vertalingen

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen.